To see our website you need Adobe Flash Player. Get Adobe Flash player

Creative Center

About
Creative Center Ltd. is set up as a firm specialized in the field of advertisement production, 3D animation, video and postproduction, special effects, web design, graphic design. Our projects, united by the team thought, completed by us as an advertising or presentational product – video, web page, promotional product are conceived and accomplished by the whole team.

Philosophy
The aim of Creative Center is to develop and grow as firm which concentrates leading professionals in the field of advertisement, 3D animation, screenplay and staging/production, video and postproduction, special effects, web design and graphic design.Our ambition to present a final advertising product is combined with the pleasure of the working process in each project and the responsibility for the effect and the influence of the finished product.

History
Creative center LTD was created in 2000, and combines professionalism, gained experience, and the accumulated potential of ideas of Kalojan Nachev and Stanislav Iovkov.For its short history the production of Creative Center impresses with its quality, professionalism, powerful advertising effect of the products, and our earned trust among clients such as:BNT (Bulgarian National Television), Nova TV, OV Europe, TV Bulgaria-Satellite Channel, Union Television, bTV,- Leading advertising agencies: ZAK, Media Com, Sinecron, Lotus Advertising - Irganizations: BAIT- Bulgarian Association for Informational Technologies, IOM-International Organization of Migration, International Exhibitions BAIT EXPO, MESOMANIA and BULPACK Corporation clients and companies - Fujitsu-Siemens, Sofistar, Fairnet, Risk Electronics, Fabel-France, Global Intermedia-UK, Roshpa –France.

 

За Нас
Креативен център ООД е създаден като фирма специализирана в областта на рекламата, 3D анимацията, видеото и постпродукцията, специални ефекти, уеб дизайна, графичния дизайн.Нашите идейни проекти, обединени от колективната мисъл, реализирани от нас като завършен рекламен или презентационен продукт – видео клип, уеб страница, промоционален продукт се раждат и осъществяват от целия колектив.

Философия
Стремежът на Креативен център е да се развива като фирма концентрираща водещи професионалисти в областта на рекламата, 3D анимацията, сценария и режисурата, видео и постпродукцията, специалните ефекти, уеб дизайна и графичния дизайн.Амбицията ни да представяме пълен рекламен продукт се съчетава с удоволствието от процеса на работа по всеки проект и отговорността за ефекта и въздействието на завършения продукт.

История
Креативен център ООД е създаден през 2000 година, за да обедини професионализма, натрупания опит и акумулирания потенциал от идеи на Ивайло Сеферов, Калоян Начев и Станислав Йовков. За кратката си история Креативен център впечатлява с количеството реализирани проекти, качеството, професионализма, силния рекламен ефект и постигнатото доверие сред клиенти като:
-Телевизии: БНТ, Нова Телевизия, ТВ Европа, TV Bulgaria-Satellite Channel, Union Television, BTV
-Водещи рекламни агенции: Bars Advertising, ZAK, Медия Ком, Sinecron, ACK'96, Lotus Advertising
-Организации: БАИТ- Българска асоциация по информационни технологии, IOM – International Organization of Migration
-Международни изложения БАИТ ЕКСПО, МЕСОМАНИЯ и БУЛПЕК

-Корпоративни клиенти и фирми: Fujitsu-Siemens, Sofistar, Fairnet, Risk Electronics, Fabel-France, Global Intermedia-UK, Roshpa – France.